cộng đồng doanh nhân vilco business

ông đinh trọng vỹ

Chủ Tịch HĐQT – TGĐ Công ty cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư Kết Nối Yêu Thương Việt Nam. 

Nhà sáng lập chương trình Hành Trình Kết Nối Yêu Thương Việt Nam

 

 

 

Ola Nordmann
Customer Support

Lorem ipsum..

Ola Nordmann
Customer Support

Lorem ipsum..

Ola Nordmann
Customer Support

Lorem ipsum..